Teenused

Asendushooldusteenus

Kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Järelhooldusteenus 

Kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada raske või sügava puudega last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Projektiga seotud teenused

  • intervallteenus kodus elavale erivajadusega noorele (18-25a), pere toetamiseks töö hoidmisel, tööturule naasmisel;
  • koduhooldus muutumatu ja progresseeruva haigusega noortele, haigla partnerina;
  • nõuandeliin suure hooldusvajadustega noorele ja tema perele.