Teenused

Asendushooldusteenus

Kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Järelhooldusteenus 

Kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada raske või sügava puudega last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Erihoolekandeteenus

Erihoolekandeteenuse eesmärk on psüühilise erivajadusega inimese iseseisva toimetuleku arendamine ja tegevuse juhendamine.

Igapäevaelu toetamise teenus on neljale päeva- ja nädalahoiuteenuse kliendile ja ühele autismispektrihäirega kliendile.

Teenuste taotlemiseks esitab isik avalduse koos vajalike dokumentidega elukohajärgse Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajale. Sotsiaalministeeriumi poolt väljatöötatud taotluste vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel www.ensib.ee ja ka Sotsiaalkindlustusametite klienditeenindustes.